Nieuws

Donderdag 6 juni 2024

Update bestemmingsplanprocedure

Gemeente Lingewaard organiseerde op dinsdagavond 9 januari 2024 een informatiebijeenkomst waar men het ontwerpbestemmingsplan kon bekijken en vragen kon stellen. Deze inloopavond is goed bezocht door omwonenden en geïnteresseerden. Gemeente Lingewaard, Buro Waalbrug en Jansen Bouwontwikkeling hebben veel mensen te woord kunnen staan. Bij deze bijeenkomst was ook Theo van Vliet, projectleider van gemeente Lingewaard, aanwezig. Hij is inmiddels opgevolgd door Alex Sannes, de nieuwe projectleider van gemeente Lingewaard.

Wij kunnen je nu verder informeren over de bestemmingsplanprocedure. Helaas kan er op dit moment geen volgende stap worden gezet: het bestemmingsplan kan nog niet voor goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dat betekent dat de vaststelling van het bestemmingsplan vertraging op loopt. De vertraging is ontstaan door nog lopende gesprekken over het kruispunt in het plangebied aan de Van der Mondeweg. Vanuit gemeente Lingewaard en Jansen Bouwontwikkeling gaan wij er alles aan doen om het bestemmingsplan nog dit jaar voor goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Als dat zo is, dan kan de bestemmingsplanprocedure in het eerste kwartaal van 2025 worden afgerond.

Er is ook goed nieuws. Het plan is inmiddels getoetst door de Commissie Omgevingskwaliteit. Zij hebben een positief advies over het gepresenteerde voorlopig ontwerp gegeven. Wij werken ondertussen verder aan het ontwerp van de woningen.

Donderdag 21 december 2023

Inloopavond ’t Hof van Klein Baal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het woningbouwplan ’t Hof van Klein Baal ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. Bekijk het plan op het Omgevingsloket via de onderstaande button of op het gemeentehuis in Bemmel.

De gemeente heeft een inloopavond georganiseerd waar je het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken en vragen kunt stellen. Deze vindt plaats op 9 januari 2024 tussen 19.00 en 20.30 uur bij Dorpshuis De Tichel, Kolkweg 5a in Haalderen. Er is dan nog geen informatie beschikbaar over verkoop of verhuur van de woningen, ook het inschrijven voor de woningen is nog niet mogelijk. Dat komt op een later moment aan bod. Loop gerust binnen!

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan >>

Vrijdag 24 november 2023

Exploitatieovereenkomst getekend

Op vrijdag 24 november 2023 hebben Nick Hubers, wethouder gemeente Lingewaard, en Jeroen Jeukens, directeur Jansen Bouwontwikkeling, de grondexploitatieovereenkomst van 't Hof van Klein Baal ondertekend. Hierin staan de gemaakte afspraken over de realisatie van het nieuwbouwplan, zoals het woningbouwprogramma en de inrichting van het openbare gebied. Het woningbouwprogramma van ’t Hof van Klein Baal bestaat uit 61 nieuwe woningen: 18 sociale huurwoningen, 8 starterswoningen, 8 levensloopbestendige woningen, 10 hoek- en tussenwoningen, 16 twee-onder-één-kapwoningen en 1 vrijstaande woning. Met dit woningbouwprogramma wordt voldaan aan de nieuwe ruimtelijke kaders (Woondeal 2.0). Dit houdt in dat er meer betaalbare woningen in de huur- en koopsector worden gebouwd (67% betaalbare woningen en maximaal 33% vrije sector woningen). Met het ondertekenen van de grondexploitatieovereenkomst is er weer een belangrijke stap in de voortgang van het nieuwbouwplan gezet!

Lees meer over het stedenbouwkundig plan >>

Dinsdag 7 november 2023

Stedenbouwkundig plan goedgekeurd

In navolging van de informatiebijeenkomst van 3 oktober 2023 heeft gemeente Lingewaard de op het stedenbouwkundig plan binnengekomen reacties verwerkt in een inspraaknota. Daarin staat wat er, al dan niet, met de reacties gedaan is. Er zijn naar aanleiding van de binnengekomen reacties geen wijzigingen gedaan aan het stedenbouwkundig plan. Wel is er op aanwijzing van netbeheerder Liander, om de nieuw te bouwen woningen van elektriciteit te kunnen voorzien, aan de Lage Zandsestraat (aan de zuidzijde van het plangebied) een transformatorruimte toegevoegd. Deze zorgt voor voldoende capaciteit op het stroomnet. Op 7 november jl. zijn de inspraaknota en het stedenbouwkundig plan door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd!

Bekijk het stedenbouwkundig plan van 26 oktober 2023 >>

Woensdag 11 oktober 2023

Terugblik informatiebijeenkomst

Op dinsdag 3 oktober jl. kon men tijdens de informatiebijeenkomst het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en informatie over de groene inrichting en het verkeer op informatiepanelen bekijken. De bijeenkomst werd goed bezocht, er waren tussen de 100 en 150 personen aanwezig. Het publiek was gemêleerd met zowel direct omwonenden, geïnteresseerden in een woning en betrokken partijen, zoals het wijkplatform 'Haalderen Leeft' en WaardWonen. Het was mogelijk om vragen te stellen en feedback te geven aan afgevaardigden van de gemeente, Buro Waalbrug en ons als initiatiefnemer. De informatiepanelen zijn via de onderstaande link te downloaden.

Download de informatiepanelen >>

Donderdag 21 september 2023

Informatiebijeenkomst

In 2021 presenteerden wij tijdens een online informatieavond het eerste stedenbouwkundig plan van ’t Hof van Klein Baal. Het plan is veranderd wat betreft de verkeersontsluiting en er is nu een groter aantal betaalbare woningen in het plan opgenomen. Op dinsdag 3 oktober 2023 ben je tussen 17.00 en 19.30 uur van harte welkom bij Dorpshuis de Tichel, Kolkweg 5A in Haalderen. Je kunt dan het stedenbouwkundig plan op informatiepanelen bekijken, vragen stellen aan de ontwikkelaar of medewerkers van de gemeente en je feedback geven. Verder is er de mogelijkheid om je vraag of opmerking achter te laten op een reactieformulier. De bijeenkomst vindt plaats in de vorm van een inloopavond. Loopt gerust binnen!

Het stedenbouwkundig plan is alvast op de projectwebsite te bekijken. Er is tijdens deze avond nog geen informatie over verkoop of verhuur van de woningen beschikbaar. Ook het inschrijven voor de woningen is nog niet mogelijk. Dat komt op een later moment aan bod.

Bekijk het stedenbouwkundig plan van september 2023 >>

Vrijdag 18 november 2022

Aanpassingen Van der Mondeweg - Herzien stedenbouwkundig plan

Bij de inwoners van Haalderen en binnen de gemeente Lingewaard leeft de wens om ter plaatse van de Van der Mondeweg, in de nabije toekomst een veilige kruising met een oversteekplaats voor fietsers te realiseren. Daar is medewerking en goedkeuring van de provincie Gelderland voor nodig. Hierover heeft op 9 december 2021 een informatieavond vanuit de gemeente met omwonenden en het wijkplatform plaatsgevonden. De afgelopen tijd zijn er tussen de gemeente en de provincie Gelderland gesprekken gevoerd over het aanpassen van de Van der Mondeweg en het realiseren van een veilige kruising met oversteekplaats voor fietsers. Er zijn inmiddels een drietal mogelijke oplossingen voor bedacht met een duidelijke voorkeursvariant. De mogelijke oplossingen zijn nu in bezit van de provincie Gelderland. De keuze en de goedkeuring moeten nog volgen. 

De eventuele aanpassing van de Van der Mondeweg staat los van nieuwbouwplan 't Hof van Klein Baal. Het is een apart project (en het wordt ook niet gelijktijdig uitgevoerd), maar de eventuele aanpassing van de weg heeft wel invloed op de toekomstige nieuwbouw. Om die reden is het stedenbouwkundig plan van 't Hof van Klein Baal herzien. Gemeente Lingewaard en Jansen Bouwontwikkeling werken nauw samen aan het stedenbouwkundig plan. Zodra het concept stedenbouwkundig plan gereed is, presenteren wij het in een informatiebijeenkomst aan omwonenden en geïnteresseerden en daarbij vragen wij ook om feedback. De uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst versturen wij te zijner tijd via de nieuwsbrief. 

De betrokken partijen, gemeente Lingewaard en Jansen Bouwontwikkeling, streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2023 de bestemmingsplanprocedure te starten.
Zodra dat mogelijk is, laten wij je via de nieuwsbrieven en op de website impressies van de woningen zien. Alle informatie over de koopwoningen, zoals woningtypes en prijzen, is niet eerder dan de start van de verkoop beschikbaar. In het plan worden ook huurwoningen gerealiseerd. De informatie over de verhuur van de woningen volgt tevens op een later tijdstip. Wij houden je via de nieuwsbrieven op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief >>

Maandag 29 maart 2021

Notulen online informatieavond

Voor direct omwonenden van 't Hof van Klein Baal is in maart 2021 een online bijeenkomst georganiseerd om de resultaten van de vragenlijsten en vragen die spelen met elkaar te kunnen bespreken. Aan de bijeenkomst, georganiseerd door Jansen Bouwontwikkeling, gemeente Lingewaard en Buro Waalbrug (stedenbouwkundigbureau), hebben een aantal omwonenden en belanghebbenden deelgenomen. Download het verslag via de onderstaande button.

Lees het verslag >>

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief. Je wordt dan over de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Aanmelden nieuwsbrief >>

ONTWIKKELAAR
't Hof van Klein Baal is een ontwikkeling van
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl

CONTACT
info@hofvankleinbaal.nl